Paris Saint-Germain »Zgodovinski rezultati

Paris Saint-Germain »Zgodovinski rezultatiParis Saint Germain Sezona 2020/2021 56 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2019/2020 59 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2018/2019 58 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2017/2018 60 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2016/2017 57 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2015/2016 59 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2014/2015 59 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2013/2014 55 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2012/2013 54 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2011/2012 51 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2010/2011 60 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2009/2010 46 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2008/2009 57 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2007/2008 49 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2006/2007 54 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2005/2006 46 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2004/2005 49 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2003/2004 45 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2002/2003 51 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2001/2002 56 tekem
Paris Saint Germain Sezona 2000/2001 49 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1999/2000 42 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1998/1999 41 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1997/1998 53 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1996/1997 53 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1995/1996 51 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1994/1995 56 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1993/1994 50 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1992/1993 54 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1991/1992 40 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1990/1991 41 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1989/1990 42 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1988/1989 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1987/1988 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1986/1987 40 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1985/1986 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1984/1985 42 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1983/1984 42 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1982/1983 44 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1981/1982 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1980/1981 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1979/1980 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1978/1979 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1977/1978 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1976/1977 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1975/1976 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1974/1975 38 tekem
Paris Saint Germain Sezona 1971/1972 38 tekem